id 6873 - Pszów – Wschód, Traugutta 3,9 ha

50.047126
18.404362

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Ul. Romualda Traugutta
Miasto Pszów
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 3.9 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

12 U - Tereny zabudowy usługowej Przeznaczenie terenu: 1)podstawowe - usługi, z wyjątkiem wymagających ochrony przed hałasem w rozumieniu przepisów odrębnych, 2)dopuszczalne: a)lokalizacja stacji paliw z towarzyszącymi funkcjami handlowo-usługowymi (myjnia, drobny handel detaliczny i gastronomia) w obrębie terenów 12U i 41U w rejonach planowanych skrzyżowań drogi 1KDG z ul. Kraszewskiego i ul. Traugutta, sprzedaż paliw może stanowić podstawowy rodzaj usług na wydzielonej działce lub funkcję wzbogacającą i uzupełniającą inny profil działalności usługowej, b)produkcja w obrębie terenów 8U, 12U i 13U, c)mieszkania funkcyjne lub służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli obiektów usługowych, wydzielane w budynkach usługowych z wykluczeniem parterów budynków, z wyjątkiem budynków sytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 1KDG w zasięgu jej ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego oraz w obrębie terenu 8U, d)lokalizacja budynków jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej, towarzyszących zabudowie usługowej w obrębie terenów 12U i 13U, z wyjątkiem bezpośredniego sąsiedztwa drogi 1KDG w zasięgu jej ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego, e)obiekty infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym: stacje transformatorowe, obiekty zaopatrzenia w wodę i ciepło, pompownie ścieków, urządzenia telekomunikacji z wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej, f)sieci infrastruktury technicznej, g)obiekty służące bezpieczeństwu i obronności państwa, h)place, wewnętrzne drogi dojazdowe, ścieżki piesze i rowerowe, i)zieleń urządzona i obiekty małej architektury oraz urządzenia reklamowe wolnostojące, trwale związane z gruntem.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

http://www.pszow.bip.net.pl/?c=102

Charakterystyka działki

Klasa gruntów RIVa, RIVb
Powierzchnia gruntów 3.9 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

Teren rolniczy

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga utwardzona
Autostrada Droga krajowa 78, Autostrada A4 i A1
Autostrada (Odległość) [km] 15 [km]
Porty rzeczne i morskie Port rzeczny w Gliwicach 40 km
Kolej Wodzisław Śląski
Kolej (Odległość) 9 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 90 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Napięcie 20 [kV]
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie