Racibórz - Leśmiana st.

50°05"21.4"N 18°11"00.0"E

Basic info

Address ul. Leśmiana
City Racibórz
Public-Private Partnership No
Additional Information

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia warunków określonych w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem pkt 1): "co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;".

Ponadto w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł, przy czym z opłaty tej zwolnieni są właściciele lub użytkownicy wieczyści terenu, którego wniosek dotyczy.


Ulga w podatku od nieruchomości Miasta Racibórz
Uchwała nr XLI/576/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.

Maksymalna kwota zwolnienia w okresie 3 lat nie może przekroczyć 50% udokumentowanych nakładów na inwestycję.


Ulgi Specjalnej Strefy Ekonomicznej


1. Aktualnie wg nowych przepisów każda firma może starać się o „Decyzję o wsparciu” w ramach dowolnej lokalizacji, Decyzja o Wsparciu to dokument uprawniający do korzystania z ulg podatkowych. Aby uzyskać decyzję, należy 1) wpisać się z typem działalności (identyfikowanym po PKWiU) w założenia wskazane w rozporządzeniu dot. nowych inwestycji, 2) spełnić kryteria ilościowe oraz 3) co najmniej 6 kryteriów jakościowych opisanych w załączonym wyżej rozporządzeniu


2. Ulgi podatkowe w ramach „Decyzji o wsparciu” to możliwość niepłacenia podatku CIT przez 10 lat w wysokości do 45% (firmy małe), do 35% (firmy średnie) lub do 25% (firmy duże) poniesionych nakładów inwestycyjnych (rozumianych jako koszt zakupu ziemi, postawienia obiektów, hal i wyposażenia w środki trwałe).


3. Warunkiem jest poniesienie co najmniej minimalnych nakładów inwestycyjnych dla danej lokalizacji (w przypadku Raciborza to co najmniej 1,6 mln zł dla firm mikro, 4 mln zł dla firm małych , 16 mln zł dla firm średnich, 80 mln zł dla firm dużych. W momencie gdy pojawi się dochód i zysk – a tym samym należny podatek CIT, od razu można go nie płacić.

Area of ​​the property

Available space 5.2518 [ha] - (maximum in one-piece)
Shape of the plot Rectangle
Possibility for expansion

Brak możliwości powiększenia terenu.

Property information

The current zoning plan Yes
Spatial Development Plan

Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymagana decyzja o warunkach zabudowy.

Characteristics of the plot

Class of land R II – 2,1589 ha; R IIIa – 0,1478 ha; Ł III – 2,8285 ha; Dr – 0,1166 ha
The area of land 5.2518 [ha]
(Deagriculturalisated) No
(Deforested) Yes
Differences in land level 6 [m]
Current usage

Teren niezabudowany.

Pollution of surface water and groundwater No
Geological research No
Risk of flooding or landslides No
Underground obstacles No
Obstructions on the surface No
Ecological restrictions No
Buildings and other constructions on site No

Transport connections

Access road to the plot (type) Droga gminna
Access road to the area (width) 6 [m]
Highway A1; DK45
Highway (Distance) [km] 29 [km]
Sea and river ports Port Rzeczny Gliwice
Railway Racibórz
Railway (Distance) 4 [km]
Siding Racibórz
Siding (Distance) 4 [km]
The nearest international airport Ostrava
The nearest international airport (Distance) 69 [km]

Existing infrastructure

Electricity Yes
Connection distance (electricity) 85 [m]
Avaible power 3 [MW]
Gas in the area Yes
Connection distance (gas) 85 [m]
The calorific value 31 [MJ/Nm³]
Pipe's diameter 150 [mm]
Water supply Yes
intended social No
for industrial purposes No
Connection distance (water) 80 [m]
Sewage system Yes
Connection distance (sewege) 170 [m]
Treatment plant or in the immediate vicinity No
The telephone line No

Photos attached to the offer

Contact

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

View on map