Imielin - 7,39 ha

50.150556
19.171438

Basic info

Address Drzymały
City Imielin
Audit Yes
Public-Private Partnership No

Area of ​​the property

Available space 7.39 [ha] - (maximum in one-piece)
Shape of the plot Other shape
Possibility for expansion

No

Property information

The current zoning plan Yes
Allocation in the the zoning plan

 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: , , , , ustala się przeznaczenie pod:

 

1)obiekty produkcyjne, składy i magazyny;

 

2)zabudowę usługową.

 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 

1)uzupełniający sposób zagospodarowania:

 

a)obiekty produkujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w zakresie energii słonecznej;

 

b)obiekty małej architektury;

 

c)wiaty;

 

d)dojścia i dojazdy;

 

e)garaże;

 

f)miejsca do parkowania;

 

g)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

 

h)wody powierzchniowe śródlądowe;

 

i)zieleń urządzona;

 

2)maksymalna wysokość zabudowy z wykluczeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach: , , – 15m;

 

3)intensywność zabudowy:

 

a)maksymalna – 1,5;

 

b)minimalna – 0,05;

 

4)maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50%;

 

5)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

 

6)geometria dachów o dowolnym wyrazie architektonicznym;

 

7)kolorystyka dachów dowolna;

 

8)pokrycie dachów w formie dowolnej;

 

9)minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

 

a)1 miejsce do parkowania na 4 osoby zatrudnione w działalności produkcyjnej;

 

b)1 miejsce do parkowania na 5 miejsc konsumpcyjnych w usługach gastronomii, lecz nie mniej niż jedno miejscena jeden lokal usług gastronomii;

 

c)1 miejsce do parkowania na 1 pokój dla gości w zabudowie usług turystyki;

 

d)1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej usług pozostałych, lecz nie mniej niż 2 e)miejsca do parkowania na jeden lokal użytkowy;

 

realizowanie miejsc do parkowania w formie:

 

- wydzielonych miejsc na powierzchni terenu;

 

- garaży wolno stojących lub wbudowanych w bryłę budynku: usługowego, produkcyjnego lub magazynowego.

 

3.W zakresie dotyczącym szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz lokalizowania usług:

 

1)na terenach: , , :

 

a)uciążliwych;

 

b)związanych z gospodarowaniem odpadami;

 

c)handlu opałem.

 

Spatial Development Plan

D1.P-U tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej

Characteristics of the plot

Class of land rola (RV) (RVI) łąka (Ł)
The area of land 7.39 [ha]
(Deagriculturalisated) Yes
(Deforested) Yes
Differences in land level 0.5 [m]
Current usage

Undeveloped plot, grassy, overgrovn with selfseeding trees and bushes

Pollution of surface water and groundwater No
Geological research No
Risk of flooding or landslides No
Underground obstacles No
Obstructions on the surface No
Ecological restrictions No
Buildings and other constructions on site No

Transport connections

Access road to the plot (type) asfalt
Access road to the area (width) 5 [m]
Highway DK1, A4
Highway (Distance) [km] 5.0 [km]
Sea and river ports Gliwice, 60
Railway Imielin,
Railway (Distance) 0.050 [km]
Siding Imielin
Siding (Distance) 0.800 [km]
The nearest international airport Katowice- Pyrzowice
The nearest international airport (Distance) 50 [km]

Existing infrastructure

Electricity Yes
Gas in the area No
Water supply Yes
intended social No
for industrial purposes No
Sewage system Yes
Treatment plant or in the immediate vicinity No
The telephone line Yes

PDF files attached to the offer

Photos attached to the offer

Contact

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

View on map