Gospodarka

Województwo Śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 12,3% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju.

Wyrazem przeobrażeń zachodzących w gospodarce regionu jest wyraźna zmiana w strukturze wytwarzanej tutaj wartości dodanej brutto (wartości nowo wytworzonej). Udział usług stanowi ponad 56%, a przemysłu ponad 35%, co daje pierwszą pozycję w skali kraju.

Województwo Śląskie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne. W oparciu o istniejącą bazę surowcową powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy.

Górnictwo węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza i stali poddawane były głębokim procesom restrukturyzacji. Efektem przemian zachodzących w górnictwie jest zmniejszenie zatrudnienia i poprawa efektywności. Natomiast w hutnictwie zaszły zasadnicze zmiany formy własności i struktury zarządzania. Wynikiem tych zmian jest już niemal całkowita prywatyzacja branży.

Równolegle do tych zmian restrukturyzowany jest również cały kompleks paliwowo-energetyczny. Z uwagi na dużą koncentrację przemysłu Województwo Śląskie jest jednym z czołowych w kraju producentów energii elektrycznej.

Na bazie restrukturyzowanych tradycyjnych w Województwie Śląskim gałęzi przemysłu rozwinęło się wiele branż, przede wszystkim nowoczesny przemysł maszynowy. Po trudnościach transformacji na początku lat dziewięćdziesiątych przemysł ten zaistniał na wielu rynkach zagranicznych i stanowi dziś ważny element gospodarczego krajobrazu województwa.

Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa, branż do niedawna dominujących w gospodarce województwa, wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego i spożywczego.

W Województwie Śląskim zarejestrowanych jest prawie 470 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich największą grupę stanowią osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego. Najmniej liczna jest grupa przedsiębiorstw państwowych.

Z ogólnej liczby działających w regionie podmiotów gospodarczych prawie 96%  przypada na sektor prywatny.

 

 

 

aktualizacja: luty 2019