Zasoby ludzkie

Województwo Śląskie zamieszkuje 4559164 osób, co stanowi 11,9% ludności kraju. Największe zagęszczenie ludności występuje w Aglomeracji Górnośląskiej. Natomiast gdyby spojrzeć szerzej, to w promieniu 100 km od Katowic – stolicy regionu – mieszka ok. 8,5 milionów ludzi, z czego ponad 4,5 mln w Województwie Śląskim. Wynika to z faktu, że właśnie w promieniu 100 km od Katowic znajdują się takie miasta jak Częstochowa, Opole, Ostrawa, Bielsko – Biała czy Kraków. 77% mieszkańców regionu mieszka w miastach.

 

W 2016 roku z ogólnej liczby mieszkańców województwa, wynoszącej ponad 4,5 mln, udział osób w wieku produkcyjnym wynosił prawie 62%, tj. ponad 2,8 mln. Większość pracujących (prawie 29%) w IV kwartale 2016 r. to osoby w wieku 35-44 lat, następnie osoby w wieku 25 - 34 lat (27%) oraz osoby w wieku 45-54 lat (ponad 21%).

Procesom restrukturyzacji regionu towarzyszy zmiana struktury zatrudnienia, przejawiająca się w malejącej liczbie osób zatrudnionych w budownictwie, górnictwie, produkcji metali, przy równoczesnym jej wzroście w sektorze usług.

Według stanu na koniec grudnia 2016 roku stopa bezrobocia w regionie wynosiła 6,6%. Niemal 38% ogólnej liczby zarejestrowanych  w regionie bezrobotnych na koniec 2016 r. stanowili ludzie młodzi - do 34 roku życia.

W 2017 r. - według stanu na 31 grudnia - stopa bezrobocia wynosiła w województwie śląskim 5,2%, natomiast według stanu na 30 września 2018 r. - 4,4%, a zarejestrowanych osób bezrobotnych było 80 tysięcy 926.

 


 

 

 aktualizacja: październik 2018