W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, Cel szczegółowy nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłoszony konkurs na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora.

4 listopada 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie pomiędzy Województwem Śląskim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022, a grupą docelową są jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników jst w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz podniesienie jakości obsługi inwestora w gminach województwa śląskiego. Gminom uczestniczącym w projekcie zostaną zaproponowane różne działania, mające podnieść ich kompetencje zawodowe i będą to m.in.: przeprowadzenie przez Beneficjenta / Partnera projektu oceny stopnia przygotowania JST do wdrożenia projektu, szkolenia ogólne z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach oraz szkolenia i specjalistyczne (w formie wykładów, warsztatów i konsultacji, których celem jest m.in. rozwój umiejętności interpersonalnych oraz podnoszenie kompetencji zawodowych), szkolenia z Generatora ofert dotyczące przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej JST, wizyty studyjne (spotkania mające na celu wymianę dobrych praktyk i informacji z zakresu obsługi inwestora) czy w przeprowadzenie przez Beneficjenta / Partnera projektu oceny stopnia wdrożenia / zmodernizowania standardów obsługi inwestora w JST. 

Beneficjentem projektu jest Województwo Śląskie, w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu SA

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA JST W PROJEKCIE

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy JST do I etapu

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa kadry kierowniczej

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa pracownika urzędu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 – Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu

Załącznik nr 6 - Formularz zgłoszeniowy JST do II etapu

Załącznik nr 7 – Wzór umowy uczestnictwa JST w projekcie

Standardy obsługi inwestora_podręcznik gminny (.pdf)